EASY

DANS - Data Archiving and Networked Services

Search datasets

EASY offers sustainable archiving of research data and access to thousands of datasets.

Close Search help

WMO Aanvragersonderzoek 2008

Cite as:

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); (): WMO Aanvragersonderzoek 2008. DANS. https://doi.org/10.17026/test-zvk-uds3

2009-06-28 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 10.17026/test-zvk-uds3

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) periodiek te evalueren. Hierbij wordt nagegaan of met de Wmo de doelen van maatschappelijke participatie en sociale samenhang worden bereikt, hoe gemeenten invulling geven aan deze wet en of gemeenten de juiste instrumenten hebben om hem uit te voeren. Onderdeel van deze evaluatie zijn enquêtes onder alle gemeenten, waarbij wordt nagegaan hoe gemeenten invulling geven aan deze wet en wat de stand van zaken in het Wmo-beleid is.
Zowel in 2008 als in 2009 vond er een proces- en een uitkomstmeting onder gemeenten plaats. Verder is gebruik gemaakt van gegevens van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL. Een selectie uit dit panel is gevraagd naar ervaringen met de Wmo. In 2008 is voorts eenmalig een actorenonderzoek uitgevoerd in circa 80 gemeenten en een vragersonderzoek onder de eerste honderd Wmo-aanvragen in diezelfde gemeenten. Als de aanvrager mantelzorg heeft kreeg de mantelzorger een vragenlijst voor een vervolgonderzoek naar mantelzorg. In 2008 is een telefonische enquête over de Wmo gehouden onder de naasten van mensen met een verstandelijke beperking uit het Panel Samen Leven van het Nivel.

Instructions for Reuse: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van public use files. Bij vragen kunt u contact opnemen met het scp via data@scp.nl